Ezerzeme, 19.01.2024.

08.09.2023. laikraksts "Ezerzeme"

Krāslavas vēstis 30.05.2023.

Krāslavas pilsētas bērnudārzu, „Pīlādzītis” un „Pienenīte”, pirmsskolas izglītības pedagogi un Krāslavas ģimnāzijas sākumskolas pedagogi, iesaistoties Latviešu valodas aģentūras konkursā, 2023. gada pavasarī piedalījās Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumā „Ielūdz 5-6 gadus veci bērni”, savstarpēji vienojoties par sadarbības plānu trīs dažādās aktivitātēs trīs mēnešu laikā.

 

Sadarbības pasākumu mērķis bija atbalstīt Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāžu mācību procesa plānošanu un vadīšanu, īstenojot pāreju uz vienotu izglītības sistēmu.

 

Kopā notika trīs pieredzes apmaiņas, kas ietvēra diskusijas par latviešu valodas metodikā aktuāliem jautājumiem:

 

PII „Pīlādzītis” organizēja atklāto rotaļnodarbību „Mana Krāslava teikās” ar vārdu krājuma papildināšanas paņēmieniem; nodarbību vēroja un analizēja gan semināra dalībnieki, gan LVA eksperte; pedagogi Inta Stivriņa un Aija Trunoviča-Stivriņa dalījās pieredzē un labās prakses piemēros latviešu valodas mācību satura apguvē vienotajā izglītības sistēmā;

PII „Pienenīte” organizēja atklātās rotaļnodarbības „Tavai un manai Krāslavai 100!” vērošanu un analīzi kopā ar LVA ekspertu; pedagogi Aina Stepiņa un Antonina Bezina dalījās labas prakses pieredzē par stāstītprasmes kā metodes izmantošanu;

Metodiskās dienas laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem tika piedāvāta ekspertes Ineses Skrimbles konsultācija par latviešu valodas apguves metodikas jautājumiem, kuri radušies atklāto nodarbību vērošanas laikā, pedagogi dalījās pieredzē un apguva rotaļu metodes latviešu valodas attīstības sekmēšanā jauniebraucējiem no Ukrainas un citām valstīm.

 

Krāslavas pedagogi atzīmēja, ka dalība semināru pasākumos veicināja labāku izpratni par latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē; pedagogi saņēma vērtīgu atgriezenisko saiti par Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas izglītības iestādēs. Sadarbības pasākuma laikā Krāslavas pirmsskolas un sākumskolas skolotāji aktualizēja iepriekšējo pieredzi par darbu lingvistiski neviendabīgā vidē, reflektēja par ieguvumiem un izaicinājumiem, aktualizēja informāciju par latviešu valodas apgūšanas metodēm, dalījās pieredzē par valodas jomas satura plānošanu, īstenošanu un izvērtēšanu rotaļnodarbībās. Dalība aktivitātēs deva iespēju 14 Krāslavas pedagogiem izveidot pamatu turpmākai ilgtspējīgai sadarbībai.

 

Jeļena Vorošilova,

sadarbības pasākuma organizatore,

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītājas vietniece

ŠĪSVASARAS PĀRVĒRTĪBAS PII „PĪLĀDZĪTIS”

Šovasar pateicoties Krāslavas novada pašvaldības organizētājam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” saņemtajam finansējumam, pirmskolas izglītības iestādē (PII) „Pīlādzītis” pārvērtības piedzīvoja vēl viens bērnu laukums, kā arī notika Logopēdiskās interaktīvās rotaļistabas labiekārtošana. Pateicoties PII audzēkņu vecākiem un bērnudārza darbinieku kopdarbībai, kā arī bērnu aktīvajam atbalstam, 2. grupiņas bērnu laukumu izdevās pārvērst par pievilcīgu un atraktīvu zonu bērnu atpūtai un nodarbībām.

 

Diemžēl situācija ir tāda, ka laika gaitā bērnu laukumu konstrukcijām un nojumēm zūd ne tikai estētisms, bet arī funkcionalitāte, un tās kļūst ne visai drošas ikdienas lietošanā. Savukārt mēs apzināmies, ka mūsu atvases pavada bērnudārzā lielāko un aktīvāko dienas daļu. Bērnudārzs ir vieta, kur notiek bērnu socializācija, izglītošana, veidojas priekšstati un gaumes pamati, tāpēc ir svarīgi, lai bērni pavadītu laiku ne tikai drošā, bet arī estētiski pievilcīgā vidē.

 

Bērnu laukumā, pateicoties finansējumam, tika atjaunota smilšu kaste, nokrāsota nojumes grīda un sienas, izveidota muzikālā siena, attīstošo spēļu stūrītis, izveidoti jauni koka soliņi un āra tāfele zīmēšanai un mācībām. Par privātiem līdzekļiem iegādāti plastmasas galdiņi, krēsliņi un rotaļlietas, lai bērni varētu aktīvi un atraktīvi pavadīt laiku ārā.

 

Bērnudārza telpās, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam un LEADER projektu īstenošanai, tapa Logopēdiska interaktīva rotaļistaba, bija iegādātas jaunas mēbeles, aprīkojums. Svarīgi bija sakārtot arī telpas vizuālo un tehnisko stāvokli. Vecākiem un skolotājām ir svarīgi nodrošināt bērniem iespēju kvalitatīvi un droši pavadīt laiku, kā arī dot iespēju apgūt vai pilnveidot jaunas zināšanas un prasmes.

 

Iegūstot finansējumu, projektā „Iedzīvotāji veido savu vidi” kabinetā notika labiekārtošanas darbi. Sienas un griesti tika izlīdzināti un nokrāsoti, izveidots grāmatu plaukts koka veidā, iegādātas jaunas griestu stangas ar aizkariem, kā arī logopēdiskās spēles.

 

Esam pateicīgi Krāslavas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, kā arī visiem, kas ar savu atbalstu un darbu piedalījās projekta realizēšanā!

 

Oksana Mateja, projekta vadītāja

Darba grupas dalībnieku foto

Bērniem dārziņā – labāko!

PII „Pīlādzītis” 12. grupas laukuma un nojumes labiekārtošana notika, pielāgojot to jaunajai mācību pieejai, kura paredz arī vairāk nodarbību svaigā gaisā. Laukumā tika izvietoti vairāki jauni objekti aktīvai atpūtai un brīvā laika pavadīšanai - tādi kā kāpelēšanas siena ar šūpolēm, līdzsvara taka, atjaunota smilšu kaste un metāliskas trepes. Nojume tagad pielāgota rotaļnodarbībām, tajā gan uz grīdas, gan pie sienām parādījās spēles un objekti, kuri palīdzēs bērniem apgūt skaitīšanu, projektēšanu, radošo domāšanu un zināšanas par apkārtējo vidi. Tika izveidota arī pārvietojama spēle „Dzīvnieku krokete”. Visas koka konstrukcijas izveidoja un palīdzēja uzstādīt 12. grupiņas audzēkņa tēvs Viktors Šidlovskis. Bērnu rotaļu laukuma un nojumes labiekārtošanas darbos piedalījās bērnu vecāki - Natalja Šidlovska, Ilze Brante, Donāts un Ludis Plociņi, Oksana, Jānis un Paula Mateji, Diāna un Dainis Rimšāni, PII „Pīladzītis” skolotājas Ligita Andžāne, Rasma Krumpāne, Marija Monska un Aija Stivriņa, aktīvi palīdzēja ar PII „Pīladzītis” darbinieks Genādijs Rihlickis. Projektu finansiāli atbalstīja arī citi 12. grupas bērnu vecāki.

Ligita Andžāne, PII „Pīlādzītis” skolotāja:

- Mūsu grupa pirmo reizi īstenoja projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”, un mēs ceram, ka tā nebūs pēdējā reize. Laukuma labiekārtošanā piedalījās mūsu aktīvākie vecāki, viņu darba rezultāts - jauns aprīkojums un vides elementi, ko bērni labprāt izmanto spēļu un rotaļu laikā. Mazuļi īpaši iecienījuši slīdkalniņu, kas savienots ar šūpolēm, kā arī līdzsvara taku.

Svetlana Rukmane, PII „Pīlādzītis” vadītāja:

- Mūsu pirmsskolas izglītības iestādes bērnu rotaļu laukumos gandrīz visi atribūti ir novecojuši un praktiski vairs nav izmantojami, papildfinansējumu to nomaiņai mums diemžēl nepiešķir, jo pašvaldībai ir citas daudz svarīgākas prioritātes. Mēs esam gandarīti par to, ka mums ir tik aktīvi vecāki, kuri, izprotot radušos situāciju, paši raksta projektus un paši tos realizē, ieguldot savu enerģiju un laiku. Paldies viņiem par to!

Oksana Mateja, PII „Pīlādzītis” 12. grupas vecāku pārstāve, idejas iniciatore:

- Mēs nolēmām piedalīties projektu konkursā, jo rotaļlaukums, kur spēlē mūsu bērni, bija briesmīgā stāvoklī. Vecais aprīkojums bija nolietojies, pašlaik tas ir demontēts, bet pārējie laukuma elementi bija nobružāti un vairs neizskatījās pievilcīgi. Bērniem pastaigas laikā vienkārši nebija, ko darīt. Sadarbībā ar skolotājiem mēs izvēlējāmies vispiemērotāko laukuma aprīkojumu, tagad tur ir tādi objekti, kas atbilst jaunajam izglītības saturam („Skola2030”).

Citās bērnudārza grupās rotaļlaukumi ir tādā pašā stāvoklī. Novada domei ir jāaizdomājas par to un jānodrošina finansējums bērnu rotaļlaukumu atjaunošanai. Vecākiem nav jānodarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanu, par to ir jārūpējas pašvaldībai.