Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” izglītības stratēģija 2022./2023. – 2024./2025. mācību gadam

SVID analīze 2023

"Pīlādzītis" pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.mācību gadu

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020

31.08.2023. pedsēdes protokols

Bērnu uzņemšanas, reģistrēšanas un atskaitīšanas kārtība Krāslavas novadā

Iestādes nolikums

KRĀSLAVAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “PĪLĀDZĪTIS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē

KĀRTĪBA PAR APBALVOJUMIEM UN PAMUDINĀJUMIEM