Projekta "Mana dažādā - vienīgā Latvija" īstenošana "Pīlādzītī"

 
 

Ikviena Latvijas izglītības iestāde 2023./2024. mācību gadā tika aicināta īstenot skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektu „Mana dažādā – vienīgā Latvija”, kas veltīts Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai. Piedaloties projektā skolēni sekmēja plašākas izglītības pieredzi, sasniedzot mācību saturā izvirzītos rezultātus visās mācību jomās, bet jo īpaši sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, kā arī pilnveidoja savas līderības, līdzdalības un citas caurviju prasmes.

 

Piedalīties projektā bija aicināti ne tikai vispārējās, speciālās, profesionālās un interešu izglītības iestādes, bet arī pirmsskola. Tā novada pirmskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” mācību gadam izvirzītie uzdevumi bija precīzi un izpildāmi. Tie īstenojās sadarbībā ar vietējām institūcijām – vecāku darba vietām, organizējot bērnu ekskursijas un tuvākās apkārtnes iepazīšanu; ievērojamu apskates objektu apmeklējumu Krāslavā; organizējot nodarbības un pasākumus, fokusējoties uz tādām vērtībām kā latviešu valoda, Latvijas valsts, kultūra; līdzdarbojoties pilsoniskās aktivitātēs: vācot makulatūru un izlietotās baterijas, piedaloties Labo darbu nedēļā, Lielajā talka, labdarības tirdziņos, Cūkmena detektīvu programmā u.c.

2023. gada oktobrī Valsts valodas diena pagāja latviešu tautas vai latviešu autoru pasakās, pasaku sižetu dramatizējumos. Labo darbu nedēļā aizsāktos darbus turpināja novembrī Rīcības dienu „Planēta pirmajā vietā!” ietvaros, kad bērni kopā ar skolotājām sakopa „Vārnu mežu”, vairāku grupu laukumos palīdzēja iestādes sētniekiem un grupas auklītēm. Bērni runāja par tīru Latviju, uzzināja, kāpēc nepieciešams šķirot atkritumus dažādos konteineros, praktiski darbojās atkritumu šķirošanā (makulatūra, tekstils un izlietotās baterijas) un otrreizējā materiāla (plastika, trauki, stikls, tekstils, papīrs) izmantošanā rokdarbos, noformējumos, izgatavojot rotājumus grupu telpām Latvijas svētkiem – tādējādi rūpējoties par bezatkritumu zaļo kursu Latvijā un aktualizējot Latvijas dabas resursu kā vērtību.

Novembrī, vairojot pilsoniskas kopības sajūtu, pie pieminekļa „Māte Latgale raud” ar ziediem un paštaisītām svecēm godināta Lāčplēša diena, grupās skatīts Latvijas prezidenta Edgara Rinkēviča video apsveikums Latvijas iedzīvotājiem Valsts svētkos, koncertā, kas veltīts Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadadienai (dalībnieku vecums 5-7 gadi) skandēta patriotiskā dzeja, latviešu tautas dziesmas, dziesmas par dzimto zemi Latviju, izpildītas latviešu tautas dejas, uzstājoties latviešu tautas tērpos, tā godinot to kā vērtību.

2024. gada pavasarī notika Dzimtās valodas dienas un Dzejas dienas koncerts, bērnu grāmatu izstādes, pavasara talkas, tikšanās ar bērnudārza „Pīlādzītis” bijušo audzēkni, bet tagad bērnu pasaku grāmatu ilustratoru, Dāvidu Babrovski, kurš ar saviem stāstiem un zīmējumiem motivēja bērnus attīstīt savus talantus.

Maijā iestādes bērni, vecāki un pedagogi piedalījās Brīvības ielas un Baltā galdauta svētkos Krāslavā: uzstājās ar dziesmām un dzejoļiem, vadīja radošo darbnīcu bērniem, izcīnīja vietas skrējienā „Pilsēta, kura sporto” un aicināja bērnus piedalīties zīmējumos uz asfalta un maskotos tēlos izklaidēja jaunākos pasākuma dalībniekus. 8. maijā PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupu komandām notika viktorīna „Ko tu zini par Latviju?” ar vadmotīvu „Mana Latvija = Mana atbildība”. Mērķis bija veicināt pirmsskolas vecuma bērnu interesi, padziļināt zināšanas par Latviju, tās dabu, ievērojamiem cilvēkiem, vēsturi un mūsdienām, attīstīt bērnu intelektuālās spējas un erudīciju, loģisko domāšanu, prasmi sadarboties komandā. Pasākumā bērni prezentēja savas komandas un plakātus par Latviju, uzstājās ar priekšnesumiem, atbildēja uz jautājumiem par Latvijas dabu, simboliem, tradīcijām, izciliem cilvēkiem un par dzimto pilsētu – Krāslavu, atpazina Latvju rakstu zīmes.

Projektā „Mana dažādā – vienīgā Latvija” iesaistījās visas „Pīlādzīša” grupas – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem (kopā 171 audzēknis), bērnu vecāki un iestādes darbinieki, ievērojami Krāslavas iedzīvotāji, notika sadarbība Krāslavas kopienā ar bibliotēku, kultūras namu, sporta skolu, bērnu un jauniešu centru, Krāslavas skolām; tika iesaistīta Latviešu valodas aģentūra.

Pilsoniskā sadarbība ar RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” izsaka pateicību RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centram par veiksmīgu sadarbību un meiteņu svārku komplektu sašūsanu bērnudārza vajadzībām.

Personīgs tencinājums par pilsoniskās atbildības piemēru, sniedzot Krāslavas kopienai svarīgu atbalstu, par kvalitatīvi un prasmīgi paveikto darbu: skolotājai Rutai Zambarei un tērpu izgatavošanas un stila specialitātes studentēm Martai Solohai, Angelīnai Čerņavskai, Evitai Levaškovičai, Sanitai Bohānei, Dainai Ostapenko.

Tagad "Pīlādzītis" 20 meitenēm būs skaisti jauni svārki, ar ko uzstāties pasākumos!

Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas pedagogu sadarbības projekts "Gribu iet skolā!"

 

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"un Varavīksnes vidusskola piedalījās Latviešu valodas aģentūras Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas pedagogu sadarbības projektā "Gribu iet skolā!".

 

Projekta mērķis – iniciēt ilgtspējīgu sadarbību starp pirmsskolas 3.izglītības posma pedagogiem un 1.klases skolotājiem savā reģionā par latviešu valodas apguves metodiku pirmskolā un sākumskolā, lai sagatavotu pirmsskolas skolēnus mācībām vispārējā izglītībā.

Pedagogu sadarbības uzdevums: sagatavot ieteikumus Latvijas pedagogiem un pirmsskolas bērnu vecākiem par nepieciešamo latviešu valodas prasmes līmeni bērniem, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē.

22.04.2024. dalībnieki apmeklēja latviešu valodas integrēto mācību stundu Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

25.04.2024. "Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" 12.grupas pedagogi vadīja atklāto rotaļnodarbību valodas attīstības jomā, kuru apmeklēja Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" un Varavīksnes vidusskolas pedagogi.

Pasākumā metodiskos ieteikumus sniedza LVA eksperte Inese Skrimble.

 

21.05.2024. dalībnieki apkopoja idejas un sagatavoja ieteikumus pedagogiem un pirmsskolas bērnu vecākiem par nepieciešamo latviešu valodas prasmes līmeni bērniem, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē. Skolotāji

izpētīja sasniedzamos rezultātus pirmsskolas 3.posmam un 1.klasei izstrādāja ieteikumus bērnu vecākiem, attiecībā uz bērnu latviešu valodas prasmēs un gatavību mācīties 1.klasē. Metodisko semināru vadīja LVA eksperte Inese Skrimble.

2024. gada LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN SĀKUMSKOLAS PEDAGOGU PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI „GRIBU IET SKOLĀ!”

2024.gada LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN SĀKUMSKOLAS PEDAGOGU PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI „GRIBU IET SKOLĀ!” - Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" un Varavīksnes vidusskolas pedagogu sadarbība.

 

22.04.2024. plkst. 9.00 "Varavīksnes" vidusskolā - Integrēta latviešu valodas stunda 1.klasē. Temats : Aprīlis -kārtības un pavasara mēnesis! SR: skolēni spēs veidot izpratni par dabā notiekošo pavasarī, tiks pilnveidota tekspratība.

 

25.04.2024. plkst. 9.00 "Pīlādzītī" - Integrētā latviešu valodas apguves rotaļnodarbība pirmsskolā; Temats: Pastāsti man! SR: Veido secīgu un detalizētu stāstījumu, izmantojot lietvārdus, darbības vārdus un īpašības vārdus.

21.05.2024. plkst. 9.00 "Pīlādzītī" - LVA sadarbības pasākuma “Gribu iet skolā!” seminārs. Analizēt atklātās nodarbības/stundas;

Apspiest pirmsskolas absolventu gatavību mācībām latviešu valodā: prasības uzsākot mācības 1.klasē (runas prasmes, lasīšanas prasmes, rakstīšanas prasmes); apspriest vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēnu gatavību pamatizglītības satura apguves uzsāksanai; izpētīt 1.klases latviešu valodas mācību grāmatas un darba burtnīcas; sagatavot ieteikumus pedagogiem un pirmsskolas bērnu vecākiem par nepieciešamo latviešu valodas prasmes līmeni bērniem, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē

2023./2024.mācību gada PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS PROJEKTS ”MANA DAŽĀDĀ – VIENĪGĀ LATVIJA”

Latvijas izglītības iestādēs 2023./2024.mācību gadā tiek īstenots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažādā – vienīgā Latvija”, kas veltīts Latvijas Republikas 105.dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai. Dalība projektā sekmē bērnu plašākas izglītības pieredzi un palīdz sasniegt mācību saturā izvirzītos rezultātus visās mācību jomās, bet jo īpaši sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, kā arī pilnveido līderības, līdzdalības un citas caurviju prasmes.

 

Pīlādzītis» 2023./2024.m.g. audzināšanas darba prioritāte: organizēt iestādes pilsoniskās līdzdalības pasākumus, piedaloties projektā “Mana dažādā – vienīgā Latvija” - dot iespēju ikvienam izjust piederību savai valstij, pilsētai, novadam, kopienai, pirmsskolai.

 

Visu mācību gadu:

1) sadarboties ar vietējām institūcijām – vecāku darba vietām, organizējot bērnu ekskursijas un tuvākās apkārtnes iepazīšanu;

2) ievērojamu apskates objektu apmeklējumi Krāslavā;

3) nodarbības, fokusējoties uz vērtībām: latviešu valoda, Latvijas valsts, kultūra;

4) pilsoniskās līdzdalības aktivitātes: makulatūras un bateriju vāksana, labo darbu nedēļa, Lielā talka, labdarības tirdziņš, Cūkmena detektīvu programma u.c.

5) trīs tematiskie pasakumi:

21.11.2023. - koncerts, veltīts Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadadienai - dalībnieki 5-7 gadus vecie bērni.

07.03.2023. - dzejas diena, veltīta dzimtās valodas dienai, fokusējoties uz latviešu valodu ka vērtību - dalībnieki 3-7 gadus vecie bērni.

08.05.2023. viktorīna, veltītā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai “Mana dažādā - vienīgā Latvija”, dalībnieki 7 gadīgie bērni

 

Aktīvākā NVVST izglītības iestāde 2023./2024. mācību gadā

2023./2024. mācību gadā tika ieviesta jauna tematisko veselības dienu atzīmēšanas sistēma Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) dalības izglītības iestādēs. PII "Pīlādzītis" kā NVVST dalības izglītības iestāde piedalās konkursā par titulu “Aktīvākā NVVST izglītības iestāde 2023./2024. mācību gadā”, katru mēnesi sniedzot atskaites un aktivitāšu aprakstu ar vizuālajiem uzskates materiāliem, kā šajā mācību gadā izvirzītās tematiskās veselības dienas tika īstenotas izglītības iestādē.

2023.gada LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

 

Krāslavas pilsētas bērnudārzu, "Pīlādzītis" un "Pienenīte", pirmsskolas izglītības pedagogi un Krāslavas ģimnāzijas sākumskolas pedagogi, iesaistoties Latviešu valodas aģentūras konkursā, 2023.gada pavasarī piedalījās Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumā “Ielūdz 5-6 gadus veci bērni”, savstarpēji vienojoties par sadarbības plānu trīs dažādās aktivitātēs trīs mēnešu laikā.

Sadarbības pasākumu mērkis bija - atbalstīt Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāžu mācību procesa plānošanu un vadīšanu, īstenojot pāreju uz vienotu izglītības sistēmu.

 

Kopā notika trīs pieredzes apmaiņas, kas ietvera diskusijas par latviešu valodas metodikā aktuāliem jautājumiem:

• 05.04.2023. PII “Pīlādzītis” organizēja atklāto rotaļnodarbību “Mana Krāslava teikās” ar vārdu krājuma papildināšanas paņēmieniem; pedagogi Inta Stivriņa un Aija Trunoviča-Stivriņa dalījās pieredzē un labās prakses piemēros latviešu valodas mācību satura apguvē vienotajā izglītības sistēmā; nodarbību vēroja un analīzēja gan semināra dalībnieki - pirmsskolas pedagogi no PII "Pīlādzītis", „Pienenīte” un sākumskolas pedagogi no Kraslavas ģimnāzijas, gan Latviešu valodas aģentūras eksperte;

 

• 20.04.2023. PII “Pienenīte” organizēja atklātās rotaļnodarbības “Tavai un manai Krāslavai 100!” vērošanu un analīzi kopā ar LVA ekspertu; pedagogi Aina Stepiņa un Antonina Bezina dalījās labas prakses pieredzē par stāstītprasmes kā metodes izmantošanu; nodarbību vēroja un analīzēja gan semināra dalībnieki - pirmsskolas pedagogi no PII "Pīlādzītis", „Pienenīte” un sākumskolas pedagogi no Kraslavas ģimnāzijas, gan Latviešu valodas aģentūras eksperte;

 

• 10.05.2023. Metodiskās dienas laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem tika piedāvāta ekspertes Ineses Skrimbles konsultācija par latviešu valodas apguves metodikas jautājumiem, kuri radušies atklāto nodarbību vērošanas laikā, pedagogi dalījās pieredzē un apguva rotaļu metodes latviešu valodas attīstības sekmēšanā jauniebraucējiem no Ukrainas un citām valstīm.

 

Kraslavas pedagogi atzīmēja, ka dalība seminaru pasākumos veicināja labāku izpratni par latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē; pedagogi saņema vertīgu atgriezenisko saiti par Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas izglītības iestādēs. Sadarbības pasākuma laikā Krāslavas pirmsskolas un sākumskolas skolotāji aktualizēja iepriekšējo pieredzi par darbu lingvistiski neviendabīgā vidē, reflektēja par ieguvumiem un izaicinājumiem, aktualizēja informāciju par latviešu valodas apgūšanas metodēm, dalījās pieredzē par valodas jomas satura plānošanu, īstenošanu un izvērtēšanu rotaļnodarbībās. Dalība aktivitātēs deva iespēju 14 Krāslavas pedagogiem izveidot pamatu turpmākai ilgtspējīgai sadarbībai.

 

Paldies Latviešu valodas aģentūras ekspertiem, pirmsskolas iestāžu organizatoriem un pedagogiem par aktīvu dalību trīs dienu sadarbības mācībās!

 

Sadarbības pasākuma organizatore, Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” vadītājas vietniece Jeļena Vorošilova

 

 

 

6.grupas laukuma labiekārtošana

Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” tika iesniegts PII „Pīlādzītis” brīvprātīgas vecāku un pedagogu grupas projekts, kas paredzēja labiekārtot drošu, bērnu vajadzībām atbilstošu un izzinošu rotaļlaukumu āra teritorijā.

 

Saņemot gan pašvaldības līdzfinansējumu, gan brīvprātīgās grupas atbalstu tika uzstādīta viena koka rotaļu-mājiņu, trīs manipulatīvās sienas paneļi, āra verandā uzliktas divas krīta tāfeles, atjaunota laukumiņa verandas grīdas, margu un soliņu krāsa.

 

6. grupiņas pedagogi organizēja laukumiņa atklāšanas pasākumu, izveidojot kopīgi ar bērniem Krāslavas simtgadei veltītu sienas zīmējumu.

 

PII „Pīlādzītis” 6. grupas brīvprātīgie,

Aktīvā atpūta 4. grupas laukumā

Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” tika atbalstīts projekts „Aktīvā atpūta 4. grupas laukumā”.

 

Projekta pieteicēji ir nereģistrēta iedzīvotāju grupa PII „Pīlādzītis” darbinieki, kas, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības finansējumam, guva iespēju realizēt savas idejas un izveidot bērnu laukumā kāpšanas sienu un šūpoles.

 

Projekta izvirzītais mērķis ir sasniegts, tika izveidoti jauni atribūti, laukums pielāgots, līdz ar to audzēkņu āra pastaigas kļuva fiziski aktīvas, jautras, izzinošas, daudzveidīgas.

 

Tādējādi kopīgiem spēkiem tika īstenoti dažādi darbi - materiālu iegāde, dēļu apstrādāšana, konstrukcijas izveide, izgatavotās atribūtikas uzstādīšana, detaļu stiprināšana, krāsošanas darbi.

 

Mēs uzskatām, ka sasniegtais rezultāts ir vienreizējs un kā jau bija paredzēts, mums veiksmīgi izdevās tikt galā ar visiem ieplānotiem darbiem.

 

Kristīna Aļehno,

projekta koordinatore

„PII „Pīlādzītis” 11. grupas laukuma un nojumes labiekārtošana daudzfunkcionālai pielietošanai

Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” tika atbalstīts projekts „PII „Pīlādzītis” 11. grupas laukuma un nojumes labiekārtošana daudzfunkcionālai pielietošanai”. Projektu finansēja Krāslavas novada pašvaldība, un 10% līdzfinansējumu nodrošināja projektu pieteicēji, kas ir bērnudārza pedagogi un dažādu profesiju spektra pirmsskolēnu vecāki.

 

Īstenojot projektu, visi darbojās enerģiski, aktīvi, kooperēti, draudzīgi, saliedēti un atbildīgi.

 

Tā kā projekta pieteicēji pārstāv dažādu profesiju spektru, dalībnieku pieredze, radošās idejas, entuziasms un dažāds skatījums, viss kopumā noderēja un ietekmēja projekta īstenošanu (t.i. brīvprātīgais darbs, personīgo iekārtu ekspluatācija, materiālais ziedojums un līdzfinansējums).

 

Uzsākot projektu, nereģistrētā iedzīvotāju grupa veidoja detalizētu darbības plānu, taču darba gaitā projekta dalībniekiem radās idejas, priekšlikumi, kurus kopīgiem spēkiem īstenoja.

 

Projekta laikā tika izdarīts ļoti daudz: atjaunota smilšu kaste, nokrāsoti soliņi un bērnu krēsliņi, uzstādītas šūpoles „Stārķa ligzda”, demontēta vecā automašīna laukuma teritorijā un uzstādīta jauna, izgatavota „uzpildes stacija”.

 

Projekta ietvaros tika iegādātas divvietīgas dārza šūpoles, basketbola dēlis ar bumbu un divi bērnu pedometra komplekti, kustīgais alfabēts, mūsdienīgas mēbeles - galds ar soliem un ieliktņiem, kurus var izmantot smiltīm vai ūdenim. Nojumē bija nokrāsotas sienas, uzzīmēti personāži pēc latviešu tautas teikas motīviem „Daugavas racēji”, lai akcentētu Krāslavas atrašanās vietu, dabas skaistumu, kas papildināti ar dažādu aktivitāšu dēļiem un rotaļu elementiem pie katra teikas tēla, kas aktualizē Krāslavas tēmu. Pastaigu laukuma nojumē tagad ir izveidotas daudzveidīgas aktivitāšu zonas: valodas centrs ar Lapsu, kur jēgpilni tiks izmantots „Kustīgais alfabēts”, „Darts” ar Kurmi, „Basketbols” ar Zaķi, matemātikas centrs ar Āpsi. Tas viss pozitīvi veicinās bērnu mācīšanās procesu, sekmēs vēlmi izzināt apkārt esošo, ilgtspējīgi kalpos un vienlaikus pielāgos vidi jaunajai mācību pieejai.

 

Mēs uzskatām, ka sasniegtais rezultāts ir vienreizējs, un, kā jau bija paredzēts, mums veiksmīgi izdevās 11. grupas āra teritoriju izveidot funkcionāli elastīgu, kur attiecīgo teritoriju jau izmantojam mācību procesā, sporta aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanai.

 

Jūtamies gandarīti, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, 11. grupas audzēkņiem āra teritorijā ir pieejama motivējoša, zinātkāri un radošuma stimulējoša vide, kas noteikti rosinās un virzīs bērnus uz darbību un apkārtējās vides izzināšanu darbojoties āra vidē.

 

Ilona Eisaka,

projekta grupas koordinatore

BĒRNU ATTĪSTĪBU STIMULĒJOŠĀS SENSORĀS VIDES PAPILDINĀŠANA KRĀSLAVAS NOVADA PII „PĪLĀDZĪTIS”

2023. gadā izsludinātajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi" biedrība „Pīlādzītis klubs" realizēja projektu „Bērnu attīstību stimulējošās sensorās vides papildināšana Krāslavas novada PII „Pīlādzītis””.

 

Pateicoties piešķirtajam finansējumam tika nokrāsotas mēbeles, uzlīmētās tapetes un papildinātā attīstību stimulējošā mācību vide ar sensoriem moduļiem un manipulatīviem sienas paneļiem divās biedrības nomā esošās telpās bērnudārzā „Pīlādzītis", kas atrodas Aronsona iela 1, Krāslavā.

 

Remontdarbos un paneļu uzstādīšanā piedalījās brīvprātīgie darbinieki un biedrības biedri. Realizētā projekta rezultātus varēs baudīt gan logopēdiskās, gan sajūtu, gan eksperimentu istabu apmeklētāji un bērnudārza „Pīlādzītis" jaunākā vecuma audzēkņi.

 

 

 

Jeļena Vorošilova,

biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja

8. grupas laukuma teritorijas labiekārtošana

 
 

2023.gadā izsludinātajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” piedalījās Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” nereģistrētā iedzīvotāju grupa, kas realizēja savu projektu – „8. grupas laukuma teritorijas labiekārtošana”. Projekta realizācijā piedalījās PII „Pīlādzītis” skolotāji un skolotāju palīgi, kā arī šīs grupas bērnu vecāki.

 

Projekta vispārējais mērķis bija PII „Pīlādzītis” audzēkņu mācību procesa kvalitātes uzlabošana, pielāgojot teritoriju jaunai mācību pieejai, kura paredz rotaļnodarbības dienas garumā un būs atbilstoša pamatprincipam – pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā, kā arī grupiņas bērnu un vecāku sadarbības sekmēšana.

 

Rezultāts ir veiksmīgi sasniegts. Realizējot projektu, tika izgatavoti 8. grupas bērnu rotaļu laukuma atribūti no videi un bērniem draudzīga materiāla – koka, mūsu gadījumā, tas bija otrreiz izmantojamais materiāls – koka paletes. Grupas laukumā parādījās jaunas attīstošās bērnu rotaļas un izveidoti jauni laukuma atribūti. Septembra sākumā notika 8. grupas laukuma atklāšana. Liela loma projekta realizācijā bija grupas skolotājām Diānai Andžānei, Vijai Dzalbei un skolotāju palīdzei Ilonai Plintai. Čakli strādāja un savu personīgo laiku projekta realizācijā veltīja grupas bērnu vecāki. Ar šādu atbalstu un kopīgu darbu mums ir liels spēks!

 

Diāna Andžāne,

projekta vadītāja

5.grupas laukuma labiekārtošana

Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības organizētajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, iedzīvotāju grupa „Mēs nākam no bērnības” šovasar realizēja projektu „Prieks izaugt radošā un drošā vidē”.

 

Ieguldot gan Krāslavas novada pašvaldības finansējumu, gan vecāku materiālo atbalstu, gan iedzīvotāju grupas nesavtīgo darbu, projekta ietvaros tika labiekārtota Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 5. grupas rotaļu un aktīvās atpūtas zona, pielāgojot to jaunajai mācību pieejai, kas paredz daudz laika lietderīgi pavadīt svaigā gaisā.

 

Pirmsskolas iestādes „Pīlādzītis” 5. grupas laukumā esošās iekārtas bērnu rotaļām bija nokalpojušas savu laiku. Vienīgā vieta, kur bērni varēja darboties, bija smilšu kaste un nojume. Siltajos vasaras mēnešos grupas laukumā nebija iespējas paslēpties no saules. Ļoti vēlējāmies, lai bērni savu laiku pavada lietderīgi, radošās spēlēs un rotaļās.

 

Projekta mērķis bija PII „Pīlādzītis” audzēkņu mācību procesa kvalitātes uzlabošana, pielāgojot teritoriju jaunai mācību pieejai, kura paredz rotaļnodarbības dienas garumā, kā arī grupiņas bērnu un vecāku sadarbības sekmēšanu.

 

Pateicoties pašvaldības un projekta realizētāju atbalstam, grupas laukumā ir parādījies rotaļu namiņš un ligzdiņšūpoles. Nojume ir kļuvusi krāsaināka un funkcionālāka.

 

Projekta galvenie īstenotāji bija Zukulu un Friliņu ģimenes, viņu pārziņā bija veco iekārtu demontāža, rotaļu mājiņas pamatu betonēšanas darbi un pašas mājas konstrukcijas veidošana. Krāsošanas darbos aktīvi piedalījās audzēkņu vecāki - Reinis Dilba ar ģimeni, Anita Kriviņa, Inese Veličko - un grupas pedagoģiskais sastāvs: Jana Zukule, Inta Stivriņa.

 

Pateicoties skolotājas Aijas Trunovičas-Stivriņas mākslinieciskai pieejai, celiņš pie grupas nojumes pārvērtās dažādās spēlēs uz asfalta. Bijusī iestādes audzēkne Katrīna Stivriņa uz grupas nojumes sienām „uzbūra” krāsainus tēlus, kur bērni var skaitīt, sameklēt pazīstamus burtus un ciparus, novērot raksturīgākās gadalaiku pazīmes.

 

Ir paveikts ļoti liels darbs. Ir arī jauni sapņi un idejas… Mums kopā viss izdosies!

 

Inta Stivriņa,

projekta vadītāja

1.grupas laukuma labiekārtošana

 

Šogad izsludinātajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” piedalījās Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” nereģistrētā iedzīvotāju grupa, kas realizēja savu projektu – „1. grupas laukuma teritorijas labiekārtošana”. Projekta realizācijā piedalījās PII „Pīlādzītis” skolotāji un skolotāju palīgi, kā arī šīs grupas bērnu vecāki.

 

Projekta vispārējais mērķis bija PII „Pīlādzītis” audzēkņu mācību procesa kvalitātes uzlabošana, pielāgojot teritoriju jaunai mācību pieejai, kura paredz rotaļnodarbības dienas garumā, un, kas būs atbilstoša pamatprincipam – pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā, kā arī grupiņas bērnu un vecāku sadarbības sekmēšana.

 

Rezultāts tika sasniegts. Nojume labiekārtota, 1. grupas laukumā parādījās jaunas attīstošās bērnu rotaļas un izveidots jauns darba galds. Augusta nogalē notika 1. grupas laukuma atklāšana. Liela loma projekta realizācijā bija grupas skolotājām Anitai Smirnovai, Vijai Barševskai un skolotāju palīdzei Tatjanai Stivriņai, čakli palīgi bija arī bērnu vecāki un projekta atbalstītāji. Ar šādu atbalstu mums ir spēks.

 

Inita Gončarova,

projekta vadītāja

PII „PĪLĀDZĪTIS” 12. GRUPAS „ZAĻAIS” PAGALMS

Šovasar, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības organizētājam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” saņemtajam finansējumam, pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Pīlādzītis” tika renovēts 12. grupas bērnu laukums. Sadarbojoties PII audzēkņu vecākiem un bērnudārza darbiniekiem, bērnu laukumu un nojumi izdevās pārvērst par pievilcīgu zonu bērnu atpūtai un praktiskajām nodarbībām.

 

Laika gaitā bērnu laukumu konstrukcijām un nojumēm zūd gan estētisms, gan arī funkcionalitāte, tas paliek ne visai drošas bērnu ikdienas lietošanai. 12. grupas bērnu laukumā notika koka vilciena restaurācija, nokrāsotas vecās mēbeles, un atjaunota krāsa jau esošajām konstrukcijām. Tika labiekārtota nojume, tajā ir jaunas mēbeles, atjaunots rotaļu un nodarbību stūrīšu inventārs, iesākta zaļās sienas izveidošana, ko plānojām turpināt par saviem līdzekļiem.

 

Kā galveno koncepciju mēs izvēlējamies izveidot bērniem „zaļo pagalmu”. Mūsu ideja - nodrošināt bērniem iespēju pavadīt laiku pielāgotā jauno zināšanu un iemaņu apgūšanai vidē un izveidot „zaļo dārzu”, kuru bērni izmantos, lai iepazītos ar dabas zinības procesiem, pašu spēkiem izaudzētu dārzeņus un ogas, paralēli apgūstot praktiskas dzīves iemaņas, attīstot atbildības izjūtu, saprastu fiziska darba vērtību utt.

 

Labiekārtotā nojume un restaurēts vilciens nodrošinās iespēju bērniem darboties un atpūsties, esot zem jumta, kā arī drošā un bērnu vajadzībām pielāgotā vidē. Tika izveidotas arī augstas dobes. Pavasarī bērniem būs iespēja ierīkot savu mazdārziņu bērnudārza pagalmā. Teritorijā ir iestādīts ēdamais pīlādzis, kā arī pavasarī plānots iestādīt vēl dažus ogulāju krūmus.

 

Projekts „Iedzīvotāji veido savu vidi” ir labs starts un atbalsts, lai labiekārtotu vidi, kurā lielāku dienas daļu pavada mūsu bērni. Finansiāli mūs atbalstīja arī SIA „ROLS”.

 

Oksana Mateja,

projekta vadītāja

BASKĀJU UN AKTIVITĀŠU TAKAS ATJAUNOŠANA

Iedzīvotāju grupa „Mazo Pīlādzēnu atbalstītāji” startēja Krāslavas novada domes rīkotajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” un ir īstenojusi projektu „Baskāju un aktivitāšu takas atjaunošana” pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” teritorijā, lai atbalstītu kustīgu dzīvesveidu un sportiskas aktivitātes, kas veicina mazāko krāslaviešu fizisko un emocionālo attīstību.

 

Projekta laikā tika labiekārtota bērnudārza „Pīlādzītis” teritorijā esošā baskāju taka un aktivitāšu taka. Tā īstenošanā iesaistījās iedzīvotāju grupa, kura vēlas bērnos ieaudzināt rūpes par veselību un kustīga dzīvesveida ieraduma veidošanos ikdienā. Šodien, kad tik ļoti bērni ir pieraduši pie mazkustīga dzīvesveida un ekrāniem, svarīgi ir aktualizēt kustību kā pozitīvu rotaļu jau no agrīna bērna vecuma.

 

Projekta „Baskāju un aktivitāšu takas atjaunošana” realizācijas laikā tika izpētītas papildu aktivitāšu īstenošanas iespējas un taku daudzveidība citos bērnudārzos un izglītības iestādēs. Tika iegādāti materiāli esošās baskāju un aktivitāšu takas atjaunošanai (krāsaini akmeņi, kokmateriāli, krāsas u.c.), atjaunotas un papildinātas jau esošās takas ar jauniem elementiem, piemēram, izveidota brīvdabas dambrete.

 

Atjaunoto aktivitāšu taku bērni varēs izmantot ne tikai bērnudārza rīkotajās sporta nodarbībās, bet arī, dodoties mājās kopā ar vecākiem, jo daļa no aktivitāšu elementiem ir uzzīmēti uz bērnu dārza trotuāra un ir pieejami ikvienam. PII „Pīlādzītis” baskāju un aktivitāšu taka ir atjaunota, un tā ir kļuvusi bērniem vizuāli saistoša, lai ar prieku vairāk kustētos un sportotu ikdienā. Aicinām vecākus un citus interesentus uzkavēties bērnu dārza teritorijā, kopā ar bērniem rotaļāties un izmantot atjaunoto taku.

 

Zinaīda Bernāte,

projekta koordinatore

10.grupas laukuma labiekārtošana

Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” tika atbalstīts projekts „PII „Pīlādzītis” 10. grupas laukuma un nojumes labiekārtošana daudzfunkcionālai pielietošanai”. Projektu finansēja Krāslavas novada pašvaldība, un 10% līdzfinansējumu nodrošināja projektu pieteicēji nereģistrētā iedzīvotāju grupa - PII „Pīlādzītis” 10. grupa, kurā apvienojās attiecīgās grupas audzēkņu pedagogi un vecāki. Visi projekta pieteicēji ir Krāslavas pilsētas vai novada iedzīvotāji, kas pārstāv dažādu profesiju spektru.

 

Uzsākot realizēt projektu, nereģistrētā iedzīvotāju grupa, veidoja pārrunas, kur tika izrunāts detalizēts darbības plāns, tika izveidota skice un iztēlota projekta vīzija, darba gaitā projekta dalībniekiem radās idejas, priekšlikumi, kurus mēs kopīgiem spēkiem īstenojām.

 

Projekta realizēšanas laikā notika savstarpējās pārrunas, diskusijas, ierosinājumu apspriede veiksmīgai projekta īstenošanai, kā arī kopīgi tika veikta smilšu kastes rekonstrukcija, līdzsvara un šķēršļu trases ierīkošana, koka autobusa konstrukcijas izveide, āra tāfeles atjaunošana, nojumes sienu nokrāsošana un dekorēšana, aktivitāšu dēļa izgatavošana un ierīkošana, grīdas nokrāsošana un dekorēšana, metāla stieņu izgatavošana un uzstādīšana, šūpoles izgatavošana un ierīkošana. Tādējādi kopīgiem spēkiem tika īstenoti gan krāsošanas darbi, gan dēļu apstrādāšana, dēļu ēvelēšana, materiālu iegāde, izgatavotās atribūtikas uzstādīšana, gan dažādu trafaretu izgatavošana, sienu un grīdas seguma apgleznošana, kā arī tika veikti citi lietderīgi darbi 10. grupas nojumes un laukuma labiekārtošanai.

 

Īstenojot projekta apakšmērķus - mums izdevās īstenot projekta vispārīgo mērķi: radīt ilgtspējīgu, daudzfunkcionālo, uz jaunās mācību pieejas vērstu vidi, kas stimulēs audzēkņu vispusīgu attīstīšanu brīvdabā, kā arī radīs estētisku vidi dažādu pasākumu svinēšanai, sekmējot sadarbību starp grupas pedagogiem, bērnu vecākiem un iestādes darbiniekiem.

 

Mēs uzskatām, ka sasniegtais rezultāts ir ļoti labs, un, kā jau bija paredzēts, mums veiksmīgi izdevās 10. grupas āra teritoriju izveidot funkcionāli elastīgu. Jau attiecīgo teritoriju pielieto gan mācību procesā, gan pasākumu svinēšanai.

 

Jūtamies gandarīti, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, 10. grupas audzēkņiem āra teritorijā ir pieejama motivējoša, zinātkāri un radošumu stimulējoša darba vide, kas noteikti rosinās un virzīs bērnus uz darbību un apkārtējās vides izzināšanu.

 

Elīne Vilmane, projekta dalībniece

 

Kristīne Aļehno, projekta vadītāja

 

www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/veikta-laukuma-un-nojumes-labiekartosana.html