PII ”PILĀDZĪTIS” FINANŠU IZLIETOJUMS MATERIĀLĀS BĀZES PAPILDINĀŠANĀ PAR 2023 G.

Iestādes karogs

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

 

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija

 

mob.t.: 28371980 (vad.vietn. J.Vorošilova)

e-pasts: piladzitis@kraslava.lv

https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis

Iestādes darba prioritātes 2023./2024.mācību gadā

Iestādē 2023.gada 1.septembrī nokomplektētās 10 grupas, kopā apmeklē 158 bērni un tiek realizētās mācības 9 pirmsskolas izglītības programmās, tai skaitā 7 iekļaujošās mācību programmās un 1 interešu izglītības programmā. Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” kopš 2022.gada ir Sabiedrības integrācijas fonda “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusa ieguvējs, kas liecina ne tikai par likumdošanā noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, bet arī uz daudzveidīgām papildu iniciatīvām un aktivitātēm. No 2021.gada esam pievienojusies Nacionālajam Veselību veicinošo skolu tīklam, attīstot veselību veicinošu vidi izglītojamajiem. Septembri pasludinājām par veselības veicināšanas mēnesi: piedalīsimies Eiropas skolu veselības dienā, organizēsim veselības sporta nedēļu un BEACTIVE DAY aktivitātes pašiem mazākajiem sportistiem. 2023./2024.mācību gadā “Pīlādzītis” pedagogi izvirzīja latviešu valodas attīstības un lasītprasmes veicināšanas prioritātes, ar mērķi sekmīgi sagatavot izglītojamos pārejai no pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību. Lai veiksmīgi realizētu šos gada uzdevumus, tiek ieviests grāmatu lasīšanas rituāls, bērni piedalīsies lasīšanas žūrijas programmā, tiks veidota lasītprasmi stimulējošā vide, būs atklātās nodarbības, profesionālas prieredzes apmaiņas un 15 pedagogi Latviešu valodas aģentūras speciālistu vadībā jau no septembra pilnveidos savas profesionālās prasmes 60 stundu metodiskos kursos “Rotaļnodarbības latviski”. Ka jauninājums šogad iestādē būs ieviesta un īstenota Džimbas 11 soļu drošības programma bērniem no 5 gadu vecuma, ar mērķi izglītot viņus par personisko drošību attiecībās, iemācīt viņiem prasmes un iemaņas atpazīt nedrošas situācijas saskarsmē ar citiem un to, kā tādās situācijās rīkoties, līdz ar to mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. Džimbas aģents bērniem interaktīvā un viegli saprotamā valodā mācīs par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem, runās ar bērniem par tēmām, kas ikdienā šķiet neērtas. Arī šogad turpināsim rūpēties par Latvijas dabu, apgūstot Cūkmena detektīvu divu mācību gadu eko programmu bērniem no 5 gadu vecuma. Ticam, ka ar vecāku atbalstu mēs īstenosim visas ieceres, lai katrs “Pīlādzītis” bērns spēj realizēt savas stiprās puses!

Bankas rekvizīti

Mūsu bankas rekvizīti:

Krāslavas novada IP Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Juridiskā adrese: Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601

Preču saņemšanas adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601

Reģ. Nr. 90011337202

PVN maksātāja Nr. LV90011337202

Banka: Valsts kase

Bankas kods (BIC/SWIFT kods): TRELLV22

Konta Nr. LV44TREL981429200200B

IESTĀDES MISIJA UN VĪZIJA

Misija:

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” katram bērnam ir piemērota, intelektuāli izaicinoša un bagātinoša fiziski un emocionāli droša mācību vide, īstenojot iekļaujošu, diferencētu, individualizētu mācību un audzināšanas procesu, ņemot vērā izglītojamo intereses, vajadzības, spējas un talantus.

 

Vīzija:

Krāslavas novada PII “Pīlādzitis” līdz 2026.gadam kļūst par tādu izglītības iestādi Krāslavas novadā, kur bērni, darbinieki un bērnu vecāki realizē savas stiprās puses.

 

Vērtības:

• Jēgpilnība – visas mācību un audzināšanas procesā iesaistītās puses izvēlas izglītojamo vecumposmam, spējām, vajadzībām un interesēm piemērotas metodes, mācību līdzekļus, materiālus, informāciju tehnoloģijas.

• Līdzatbildība – ikviens darbinieks ir iesaistīts iestādes vīzijas, mērķu un vērtību plānošanā, apspriedē un praktiskā īstenošanā; katrs darbinieks uzņemas personīgu atbildību par savu pienākumu izpildi, produktīvi izmanto resursus un savas stiprās puses, saskaņo pašattīstības plānus ar iestādes misiju, ir pašdisciplinēts, pašmotivēts un strādā ar entuziasmu.

• Pilsoniskums – darbinieki, bērni un viņu vecāki aktīvi un atbildīgi līdzdarbojas valsts un vietējās kopienas dzīves procesos un iniciatīvās, grupu un iestādes kārtības noteikumu izveidē un ievērošanā, rīkojas videi draudzīgi.

Kvalitātes politika:

• Iestādes vadības komanda, skolotāji, atbalsta personāls, tehniskie darbinieki apzinās, ka plānoto rezultātu un panākumus varēs gūt tikai komandas kopdarbībā; visas iesaistītās puses izprot izaicinājumus un ir pretīnākošas to risinājumos; katrs komandas dalībnieks zina, kāda ir viņu loma un veicamie pienākumi un kā viņu darbība ikdienā sekmē (vai kavē) iekļaujošas pirmsskolas veidošanos.

• Mēs apņemamies katrs savā ikdienas darbā būt atvērti, iecietīgi, izprotoši un iekļaujoši, jo tas palīdz mums pašiem un iestādei būt spēcīgiem; iestādē tiek ievērota demokrātiska, toleranta un cieņpilna komunikācija, katrs tiek uzklausīts, tiek nodrošināta atklāta saziņa, attiecības ir lietišķas un konstruktīvas, tiek nodrošināta „360 atgriezeniskā saikne”.

• Katrs pedagogs izprot un īsteno vienotu, mērķtiecīgu mācību un audzināšanas procesu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, orientējas to sasniegšanas kvantitatīvajos un kvalitatīvajos rādītājos.