Interešu izglītība

2023. / 2024. mācību gadā PII „Pīlādzītis” darbojās interešu izglītības pulciņš „Krievu mazākumtautību valoda un kultūrvēsture 5.-6. gadīgiem bērniem” ar mērķi sekmēt izglītojamo interesi saglabāt un attīstīt krievu tautas identitāti, valodu un kultūras savdabību un radoši iesaistīties Latvijas kultūrvides daudzveidībā. Pulciņu apmeklēja 8 bērni no 5., 10. un 12. grupām. Nodarbībās bērni minēja mīklas, piedalījās krievu tautas rotaļās, mācījās skaitāmpantiņus un dzejoļus ar kustībām, klausījās krievu tautas pasakas un autoru bērnu stāstus, dzejoļus un pasakas, veidoja stāstījumus un atstāstījumus ar sižetiskiem attēliem vai attēlu sēriju palīdzību.

Bērni iepazinās ar krievu tautas gadskārtu svētku tradīcijām (Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas). Nodarbībās audzēkņi darbojās ar lielu interesi. Īpaši viņiem patika minēt mīklas, mācīties dzejoļus ar kustībām, kā arī klausīties un atstāstīt krievu tautas pasakas.

 

Viktorija Plociņa, pulciņu vadītāja

 

Kas japrot bērniem, uzsākot mācības 1.klasē?

Seminārs Kraslavas novada pedagogiem par "Pīlādzītis"pieredzi dalībai Cūkmena detektīvu programmā

 
 

30.04.2024. "Pīlādzītis" pedagogi dalījās pedagoģiskā darba pieredzē par LVM ekoprogrammu pirmsskolām "Cūkmena detektīvi". Programmu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta “Nemēslo mežā” ietvaros. Kopš 2016. gada «Pīlādzītis» ņem dalību Cūkmena detektīvu programmas apguvē, izglītojot bērnus par tīru mežu nozīmi. Programmas mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus, kļūstot par īstiem Cūkmena detektīviem! Ekoprogrammas ietvaros divu gadu programmā bērni apgūst četras galvenās tēmas: "Meža netīrie noslēpumi", "Cūkmenam pa pēdām", "Mežs rotaļlietu kastē" un "Audzēsim skābekli!".

Bērnudārzu grupas, kas programmā darbojas jau otro gadu, dažādos gadalaikos dodas piedzīvojumos dabā.

Ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” norises organizēšana:

Pieteikšanās ekoporgrammai tiek izziņota mācību gada sākumā. Pirmie 100 bērnudārzi, kas piesakās, saņem "Slepeno maisu" no AS “Latvijas valsts meži” ar papildus mācību materiāliem, taču ikviens bērnudārzs var apgūt programmu arī patstāvīgi bez pieteikšanās.

Pieteikšanās anketa un visa nepieciešamā informācija atrodama mājas lapā https://www.cukmens.lv/ . Cūkmena – projekta galvenā tēla – vizītes bērnudārzos un mācību materiālu pasniegšana katrai grupai (Latvijas karte, mācību programma un metodiskā literatūra, uzskates plakāti, galda spēles, lasāmgrāmatas, darba burtnīcas, priežu sēklas, rotaļlieta «Cūkmens» u.c.), tālākizglītības kursu organizēšana meža vides izglītībā pedagogiem, īstenojot IZM akreditētu kursu programmu. Grupu pedagogi sūta atskaites Cūkmenam: https://www.cukmens.lv/.../3326-zino-detektivi-no...

Mācību gada nogale bērnus apciemo Cūkmens, kopā ar bērniem dzied tīru mežu himnu “Mēs nekļūsim par cūkām!” https://youtu.be/QcLGJ63xRm8 un pasniedz diplomus.

Mājas lapa www.cukmens.lv

Cūkmena pasakas https://www.cukmens.lv/.../metodiskais.../cukmena-pasakas

Mācību tēmas https://www.cukmens.lv/.../metodiskais.../macibu-temas

Facebook facebook.com/cukmens

YouTube www.youtube.com/@CukmensLV

Seminārā piedalījās mūsu kolēģi no bērnudārza "Pienenīte". Pasākumā skolotājām bija iespēja praktiski pielietot atkrituma materiālus, pārvērtot tos par didaktiskajām spēlēm.

Seminārs Krāslavas novada pedagogiem par lasītprasmju attīstību pirmsskolā

 

13.03.2024. Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" organizēja pieredzes apmaiņas semināru par lasītprasmju apguvi pirmsskolā. Kopā pasākumā piedalījās 23 pirmsskolas izglītības pedagogi no Krāslavas novada PII "Pīlādzītis", "Pienenīte", Dagdas PII "Saulīte" un Ezernieku skolas pirmsskolas grupām. Seminārā dalībnieki guva idejas praktiskam darbam rotaļnodarbībās, apskatīja metodisko materiālu izstādi. Īpašu profesionālo interesi izraisīja "Pīlādzītis" logopēdes Elīnes Precenieces prezentācija par lasītprasmju apguvi ar kinezioloģiskiem un abu smadzeņu pusložu darbības aktivizēšanas vingrinājumiem.

Lasītprasmi attīstošu metodisko materiālu skate

Tā kā 2023./24. mācību gadā "Pīlādzītī" pedagoģiskā darba prioritātes ir izglītojamo pozitīvas attieksmes pret grāmatu lasīšanu veidošana un lasītprasmes veicināšana, skolotājiem tika piedāvāts izveidot metodiskos materiālus lasītprasmes attīstībai. 25.janvārī iestādē tika izveidota lasītprasmi attīstošu metodisko materiālu skate. Skatē tika piedāvāti ļoti dažādi un daudzveidīgi materiāli bērnu lasītprasmes veicināšanai.

 

I vietas:

1.posms "Maģiskās burtu somiņas" V.Barševska, A.Smirnova

2.posms "Autostāvvieta" I.Veličko

3.posms "Noslēpumu kaste" B. Plociņa

 

II vietas

1.posms "Izvelc burtu" A.Smirnova, V.Barševska

2.posms "Izsalkušās vardes" D.Andžāne

3.posms "Pabaro Luntiku" E.Preceniece

 

III vietas

1.posms "Garšīgais saldējums" M.Monska, L.Stikute

2.posms "Burtu mozaika" V.Leibusa

3.posms "Arheoloģi" un "Burtu aplis" I.Kalinka, I.Eisaka

2023./2024.m.g. projekta “Mana dažādā- vienīgā Latvija”, veltīta Latvijas Republikas 105.dzimšanas dienai,   īstenošana «Pīlādzītī»

Pedagoģiskā darba plāns 2023.2024.mācību gadam

Iestāde realizē pēc IZM parauga uz nenoteiktu laiku licencētās pirmsskolas izglītības programmas:

• Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311)

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411)

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511)

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711);

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811);

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911).

 

DIGITĀLIE MĀCĪBU MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI PIRMSSKOLAS un SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM

Atbalsta nodarbību plāns

Pirmsskolas mācību programma

Integrēto rotaļnodarbību mācību jomās (telpā vai dabā) saraksts 2023./2024. mācību gadam

Iestādes bērnu apdāvinātības atbalsta kārtība

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un individuāla izglītības programmas apguves plāna īstenošanas kārtība

Kas ir logoritmika?

Iestādes skolotāja Elīne Vilmane piedāvā visiem interesentiem un bērnu vecākiem sava darba pieredzes materiālu tiešsaistē - video ar logoritmikas nodarbību fragmentiem. "Pīlādzītis" logoritmikas nodarbības bērniem interešu pulciņu veidā sāksies no 1.oktobra.

 

Kādu labumu pulciņu apmeklēšana dos bērnam?

Klāt jaunais mācību gads, tāpēc var rasties jautājums par to, kādus pulciņus bērnam izvēlēties un vai dažādas interešu izglītības aktivitātes vispār nepieciešams apmeklēt.

Patīkamā apvienošana ar lietderīgo

Reizēm pat interesantākas nodarbības var likties nedaudz par sarežģītu, tāpēc ir vērts apmeklēt pulciņus, kur iegūtās teorētiskās zināšanas var izmantot praktiski. Piemēram, robotikas pulciņā var redzēt, kā realitātē darbojas tehnoloģijas. Ar spēļu un aktivitāšu palīdzību bērnam ir iespēja atklāt savu potenciālu un jaunus talantus. Taču, izvēloties pulciņu, ir svarīgi izprast bērna vēlmes un intereses, jo papildus aktivitātēm jābūt ne tikai izglītojošām, bet arī izklaidējošām un interesantām. Jāpatur prātā arī tas, ka nevajag pārāk aizrauties ar pārāk daudzu pulciņu izvēli. Proti, jārūpējas par to, lai nerastos pārāk liela slodze. Vērtīgāk būs atrast vienu vai varbūt divas nodarbes, kas bērnā izraisa patiesi lielu interesi, nevis likt viņam apmeklēt neskaitāmus pulciņus.

Draugu loka paplašināšana

Bērni izvēlas pulciņus atbilstoši savām interesēm, un tajos ir vieglāk atrast jaunus draugus. Pulciņos iegūtā draudzība reizēm var ilgt gadiem. Turklāt, apmeklējot pulciņus, iespējams ne tikai paplašināt savu redzesloku, bet arī uzlabot savas komunikācijas prasmes. Dažādas aktivitātes attīsta bērna domāšanas un radošās spējas. Viņi kļūst atvērtāki un drošāki. Zūd bailes gan no uzstāšanās skatītāju priekšā, gan no sarunu uzsākšanas ar saviem vienaudžiem.

Brīvā laika aktivitātes var uzlabot veselību

Lai saglabātu labu fizisko formu vai rastu veidu kā atbrīvoties no uzkrātās enerģijas, vērts apmeklēt arī sporta pulciņus. Taču, ja sports bērnu neinteresē, to var aizstāt, piemēram,  ar dejošanas pulciņu. Pieejamo aktivitāšu loks ir ļoti plašs, tāpēc ir svarīgi ļaut bērnam redzēt un izmēģināt pēc iespējas vairāk sporta veidu un citu nodarbju. Piemēram, kopīgi noskatoties hokeja spēli vai spēlējot futbolu pagalmā, var saprast, vai šis sporta veids bērnam vispār sagādā prieku. Tas pats princips jāievēro ar dejošanas pulciņiem. Pastāv dažādi pulciņu veidi, līdz ar to ir rūpīgi jāizvērtē, kurš no tiem bērnam būtu vispiemērotākais.

Veids, kā izpaust savu radošumu

Bērnu radošuma un iztēles spējas ir neticami plašas, tāpēc ir vērtīgi tās attīstīt vēl vairāk. Vizuālā māksla, rokdarbi, galdniecība un citi radošie pulciņi ļaus bērniem izpausties un radīt pašiem savus mākslasdarbus, balstoties uz savām idejām un iztēli. Turklāt, darbojoties šāda veida pulciņos, radīsies lielāka izpratne par to, kādas zināšanas katrā jomā nepieciešamas. Pēc tam pulciņos gūtā pieredze un iemaņas palīdzēs, domājot par tālāko izglītību un profesionālo karjeru.

Pulciņa izvēle jāatstāj paša bērna ziņa

Lai arī vecāki var palīdzēt bērniem izmēģināt dažādās aktivitātes, gala lēmums par to, kādus pulciņus apmeklēt, ir bērna ziņā. Pulciņu aktivitātēm bērnos ir jārada interese un prieks, kā rezultātā tiek iegūtas jaunas zināšanas. Ja sākotnēji izvēlētie pulciņi nerada pietiekami lielu interesi, nepieciešams atbalstīt bērnu to maiņā, nevis uzspiest turpināt apmeklēt pulciņus, kas viņu neinteresē.

Ja īsti nav skaidrs, kādi tieši pulciņi pieejami savā pilsētā vai novadā, šo informāciju var meklēt gan mācību iestādēs, gan internetā.

Kā bērnam palīdzēt sagatavoties bērnudārza gaitu uzsākšanai

Bērnudārza gaitu uzsākšana var sagādāt emocionālu pārdzīvojumu kā vecākiem, tā bērnam, un tomēr tas ir loģisks nākamais solis viņa dzīvē. Kā vecākiem labāk sagatavot gan sevi, gan savu topošo bērndārznieku jaunajam izaicinājumam?

  •  Uzsākot bērnudārza gaitas, vecāki paši ir ļoti, ļoti nobijušies un nav droši par to, kur savu bērnu vedīs. Kad mamma un tētis slīgst pašpārmetumos un baidās bērnam „nodarīt pāri” ar savu izvēli viņu sūtīt pirmsskolā, parasti sākas dažādas problēmas. Līdz ar to pirmais darbs ir vecākiem izprast un pieņemt, ka apmeklēt bērnudārzu ir paša bērna interesēs.
  • Kad bērns ir sācis iet bērnudārzā, tas, ko pedagoģe visbiežāk novēro, ir tendence bērnam pilnībā neatklāt to, kas īsti notiks. Vecāki dažreiz mānās, radot maldīgu ilūziju par to, kāda būs kārtība, ko drīkstēs darīt, līdz ar to tas, ko bērndārznieks sagaida, neatbilst ar realitātei. Piemēram, vecāki nav paši iepazinušies ar dienas ritmu, un bērns cer, ka visu dienu tikai pavadīs rotaļās. Tā gluži nav – ir arī mūzikas stundas, ir rokdarbi.
  • Reizēm, iespējams, netīši un ievērojot tikai savas iekšējās izjūtas, vecāki bērniem uzdod jautājumus, kas par bērnudārzu vedina domāt negatīvi. Piemēram, runājot par pavadīto dienu, jautājumu uzdod, sagaidot negatīvu atbildi: „Vai tiešām tev bija laba diena? Patiešām?” Tas liek bērnam pārdomāt – varbūt tiešām īsti labi nebija, ja maniem vecākiem tā šķiet? Labāk pateikšu ne gluži patiesību, bet to, ko vecāks grib dzirdēt.
  • Neviļus, skaidrojot iemeslu, kādēļ ir jāapmeklē bērnudārzs, vecāki saka: „Mammai ir jāiet uz darbiņu, un man tevi nav, kur likt, tāpēc tev ir jāiet uz bērnudārzu.” Šis formulējums var radīt bērnā sajūtu, ka no manis grib tikt vaļā, mani ved uz kaut ko nezināmu, briesmīgu.
  • Bērnudārzā mēs mācāmies un rotaļājamies, tas ir bērna „darbiņš”, nevis vieta, kur sagaidīt vakaru, kad pretī atnāks vecāki. Reizēm, izvēloties vārdus, netīšām bērnos radām sāpīgas emocijas, jo mazā vecumā bērns visu saprot burtiski. Vecāki mēdz piemirst, ka bērns bieži vien nesadzird priedēkli „ne”, tāpēc „tev nedarīs pāri” vai „nebaidies” bērndārznieka ausij skan kā „tev darīs pāri” un „baidies”.
  •     Atslēga veiksmīgai komunikācijai ir runāt ar bērnu kā līdzīgu. Viņš vai viņa arī ir cilvēks ar savām jūtām, domām un viedokli. Svarīgi ir arī uzslavēt, teikt, ka lepojos, ka ticu bērnam un zinu, ka viņam viss izdosies. Ikdienas steigā nereti piemirstam iedrošināt un priecāties par bērna panākumiem. Vērtīgi ir arī mēģināt iejusties bērna ādā un situāciju attiecināt uz pieaugušā dzīves notikumiem.